Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Banner = White Banner

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree:

Alder: Kom til Danmark fra Amerika omkring 1896

Beskrivelse: Amerikansk sort, der ifølge Landbrugets Ordbog fra 1911 og 1919 minder om Dansk Havre, men som gennemgående giver et højere udbytte, af relativt små kerner. I Tidsskrift for Landøkonomi dyrkes White Banner en del i 1908.Anskaffelse: Banner findes i Nordisk Genbank. Og de har også en sort under navnet White Banner. Begge dyrkes på Mørdrupgård


Litteratur:

Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” B a n n e r-H. er for 15 Aar siden kommet her til Landet fra De forenede Stater i Nordamerika under Navn af White Banner Oat. Den ligner i alt væsentligt Dansk H., har dog lidt længere Top, lidt mindre Korn og lidt højere Tøndevægt. I Ydeevne har den gennemgaaende staaet lidt over Dansk H. og fik særlig i Aarene 1903-1907 hist og her nogen Udbredelse. I de seneste Aar er den dog distanceret af andre Sorter.


K. Hansen: Planteavlen i 1906. Tidsskrift for Landøkonomi 1907, side 463:

”Paa Grundlag af Resultaterne fra Forsøgsstationerne har »Dansk Havre« efterhaanden vundet stor Udbredelse og sikkert fortrængt megen Havre af tvivlsom Værdi. Side om Side med denne har Ligowo-Havre vundet nogen Udbredelse. I de senere Aar, ogsaa det sidste, har dernæst Trifoliums-Havre fundet Indgang i et ikke ringe Antal Jordbrug. Ikke smaa Partier af White Banner-Havre ere ligeledes blevne udbredt, og endelig har Gul Næsgaard-Havre og sidst Tystofte Gulhvid Havre begyndt at vinde Udbredelse. Det er vel endnu vanskeligt at fastslaa, hvilken af disse der er den bedste; snarere er det saaledes, at flere af de nævnte Sorter ere særdeles gode, saa at man uden stor Fejl kan vælge baade den ene og den anden.


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 431:

” I det forløbne Aar har ligesom i de nærmest foregaaende Aar mange forskellige gode Havresorter vundet Udbredelse, saaledes »Dansk Havre«, Trifoliums Havre, Konge-Havre, Ligowo-Havre, Hvitling-Havre (Svaløf), White Banner-Havre, Gul Næsgaard, Gulhvid Tystofte- Havre og Schlanstedt-Havre o. fl. Det er stadig noget usikkert, hvilken der bør gives Fortrinnet. Store Fejlgreb gør man neppe ved indtil videre at holde sig til hvilken som helst af de nævnte Sorter, der iøvrigt maaske komme i en noget vekslende Rækkefølge under forskellige Dyrkningskaar, et Spørgsmaal, hvorom der dog endnu intet sikkert kan siges. Spørgsmaalet om »den bedste Havre« er overhovedet næppe kommen sin Løsning nærmere i 1907.”

Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

”B a n n e r-H. er indført fra De forenede Stater. Den ligner i alt væsentligt Dansk H., har dog lidt længere Top, lidt mindre Korn Og lidt højere Tøndevægt. I Ydeevne har den gennemgaaende staaet lidt over Dansk H.”
Retur til oversigten over havresorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk