Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Konge

Forædler: fra England

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1908

Beskrivelse: På lerjord lidt bedre end Dansk Havre. Ligner Waverley-havre.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank, men John Innes Centre har Waverley-havreLitteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”K o n g e-H. er en for faa Aar siden fra England indført Sort med korte, buttede, lyse, stakløse Korn og med omtrent middelhøj Kornstørrelse, Tøndevægt og Skalprocent. Paa lermuldede Jorder ved Forsøgs-stationeme har den gennemgaaende givet lidt større Kerneudbytte og omtrent samme Halmmængde som Dansk H. og er lidt tidligere moden end denne; men den har ikke kunnet staa Maal med de bedste Sorter. Den har fundet Indgang paa enkelte Ejendomme i forskellige Egne af Landet.


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 431:

” I det forløbne Aar har ligesom i de nærmest foregaaende Aar mange forskellige gode Havresorter vundet Udbredelse, saaledes »Dansk Havre«, Trifoliums Havre, Konge-Havre, Ligowo-Havre, Hvitling-Havre (Svaløf), White Banner-Havre, Gul Næsgaard, Gulhvid Tystofte- Havre og Schlanstedt-Havre o. fl. Det er stadig noget usikkert, hvilken der bør gives Fortrinnet. Store Fejlgreb gør man neppe ved indtil videre at holde sig til hvilken som helst af de nævnte Sorter, der iøvrigt maaske komme i en noget vekslende Rækkefølge under forskellige Dyrkningskaar, et Spørgsmaal, hvorom der dog endnu intet sikkert kan siges. Spørgsmaalet om »den bedste Havre« er overhovedet næppe kommen sin Løsning nærmere i 1907.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” K o n g e-H. (England) har korte, buttede, lyse, stakløse Korn og med omtrent middelhøj Kornstørrelse, Rumvægt og Skalprocent. Paa lermuldede Jorder har den givet lidt større Kerneudbytte og omtrent samme Halmmængde som Dansk H. og er lidt tidligere moden; men den har ikke kunnet staa Maal med de bedste Sorter.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” Wa ve r l e y-H, stemmer nøje overens med Konge-H. I Forsøgene har den i Ydeevne staaet Dansk H. meget nær, men frembyder ingen særlige Fortrin.Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen, side 53