Havresort:

Vårhavre, (Avena orientalis)

Sortsnavn: Sejr (= Seger på svensk)

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Milton (amerikansk sort)

Alder: Få år før 1908

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" S e j e r-H. (svensk: Seger-Hafre) er en for faa Aar siden fra Svaløf udgaaet ny Sort, der er udvalgt af Milton-H. Den har megen habituel Lighed med Dansk H.; men Kernen er lidt lysere og noget fyldige re, af en noget højere Kornvægt og Tøndevægt. temmelig tykskallet. Den er middeltidlig (omtrent som Dansk H.) og ret stivstraaet. Den synes i Ydeevne at komme i Nærheden af vore bedste Sorter (Gul Næsgaard-H. og de 2 Tystofte-Sorter).


K. Hansen: Planteavlen i 1912. Tidsskrift for Landøkonomi 1913, side 563:

"Af H a v r e s o r t e r er det fremdeles Gul Næsgaard-Havre, der vinder Terræn paa Be kostning af de mange Havresorter, der i Løbet af den sidste Snes Aar har vundet Indgang. Svaløfs Sejer-Havre har ved Siden heraf begyndt at faa nogen Udbredelse, og der er heller ikke Tvivl om, at denne er en af de bedste Havresorter, der for Tiden er fremme. Hvorvidt den alt i alt er mere værd end Gul Næsgaard-Havre, kan næppe endnu afgøres med Sikkerhed. At sidstnævnte er af en stærkere gul Farve, vil næppe vedblivende trykke dens Værdi som Handelsvare."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"S e j e r-H. (svensk: Seger-Hafre) (Svaløf) har megen Lighed med Dansk H.; men Kernen er lidt lysere og noget fyldigere. af en noget højere Kornvægt og Rumvægt, temmelig tykskallet.· Den er middeltidlig (omtrent som Dansk H.) og ret stivstraaet. Den overgaas i Ydeevne ikke af nogen anden Sort fremtræder derhos som en smuk og vægtig Handelsvare og har i de senere Aar faaet meget Udbredelse, fortrinsvis paa Øernes lermuldede Jorder."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" S e j r-H a v r e (sv. Seger-H.) fra Svaløf er udvalgt af en tidlig engelsk Sort (Milton-Havre). Den har paa lermuldede Jorder givet størst Kærneafgrøde af alle prøvede Sorter, er middeltidlig, ret stivstraaet og har en ikke stor, lys, nærmest tykskallet Kærne af høj Rumvægt. Det er for Tiden den mest udbredte Sort her i Landct, idet dcn i Sommeren ]925 var dyrket paa 79 pCt. af Øernes og paa 56 pCt. af Jyllands Havreareal."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen, side 53