Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Tystofte Stjerne (ikke at forveksle med Svalöf Stjerne (svensk: Stjärn))

Forædler: Tystofte

Forældresorter/pedigree: Udvalg i Provsti

Alder: før 1919

Beskrivelse: Minder om Dansk havre, og anses i 1919 som en af de mest udbytterige sorter med hensyn til kerne, hvorimod udbyttet af halm er lavt. Strået er bløderne end Dansk havre , og Tystofte Stjerne egner sig derfor bedste til sandjorde, og mindre godt til de gode jorde. Bemærk, at Svalöf også har en sort, der hedder Stjerne, og som blev langt mere udbredt end Tystofte Stjerne. Svalöfs Stjerne blev dog først forædlet i 1927 efter krydsning mellem Sejr og Kron, så der er med sikkerhed tale om to forskellige sorter.


Anskaffelse: Efterlyses! Findes ikke i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"S t j e r n e-H. er en af N. P. Nielsen, Tystofte, ved Udvalg af Provstihavre fremstillet ny Sort (Familiestamme). Den ligner Dansk H. i Udseende; men Kornene er af en tydeligere gul Farve, nærmest smaa, :ned middelhøj Tøndevægt og Skalprocent. Den er af omtrent samme Straastivhed som Dansk H., men lidt tidligere moden. Den maa efter de hidtil udførte Forsøg anses for en af de mest foldrige Sorter, der antagelig endog er de allerbedste fuldtud jævnbyrdig - om ikke overlegen - naar der ses alene Daa Kerneudbyttets Størrelse. Halmudbyttet er derimod nærmest lille, og da Kvaliteten - som det fremgaar af det foregaaende - kun er jævnt god, er det endnu usikkert, om den fortjener alm. Udbredelse.


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"S t j e r n e-H. (N. P. Nielsen) ligner Dansk H. i Udseende; men Kornene er af en tydeligere gul Farve, nærmest smaa, med middel høj Rumvægt og Skalprocent. Den er noget mindre stivstraaet end Dansk H. og lidt tidligere moden. Den er en af de mest foldrigeste Sorter, naar der ses alene paa Kerneudbyttets Størrelse. Halmudbyttet er derimod nærmest lille, og paa gode Jorder holder den sædvanskelig staaende, hvorimod den maaske Ikke fortjener Opmærksomhed paa sandede Jorder."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" S t j e r n e - H a v r e, fremstillet af N. P. Nielsen ved Udvalg af Provsti-Havre, har i Forsøgene givet et stort Kærneudby.tte, men den er blødstraaet, Kærnen er lille, og Halmudbyttet er lavt. Den faar neppe nogen Betydning. "